Privatuma politika

 

Privatuma politikas merkis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informaciju par personas datu apstrades noluku, apjomu, aizsardzibu un apstrades terminu datu iegušanas laika un apstradajot datu subjekta personas datus.

 

1. Parzinis un ta kontaktinformacija

 

Personas datu apstrades parzinis ir SIA „Shevlad” (registracijas Nr. 40003842925, adrese –  Jukuma Vacieša 7-16, Riga, LV-1021), turpmak teksta – Euroled.

Euroled kontaktinformacija ar personas datu apstradi saistitajos jautajumos ir: info@euroled.lv. Izmantojot šo kontaktinformaciju, var uzdot jautajumus par personas datu apstradi. Pieprasijumu par savu tiesibu istenošanu var iesniegt saskana ar Privatuma politikas 8. punktu.

2. Dokumenta piemerošanas sfera

Personas dati ir jebkada informacija par identificetu vai identificejamu fizisku personu. Privatuma politiku piemero privatuma un personas datu aizsardzibas nodrošinašanai attieciba uz:

 

- Fiziskajam personam - pakalpojumu lietotajiem (taja skaita, potencialajiem, bijušajiem un esošajiem), ka ari trešajam personam, kuras saistiba ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotajam) sanem vai nodod Euroled jebkadu informaciju (taja skaita, kontaktpersonas, maksataji u.c.);

 

- Euroled Klientu apkalpošanas centra apmekletajiem, taja skaita, attieciba uz kuriem tiek veikta videonoverošana;

- Euroled uztureto interneta majaslapu apmekletajiem (turpmak - Klienti).

 

Euroled rupejas par Klientu privatumu un personas datu aizsardzibu, ievero Klientu tiesibas uz personas datu apstrades likumibu saskana ar piemerojamajiem tiesibu aktiem - Fizisko personu datu aizsardzibas likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprila Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzibu attieciba uz personas datu apstradi un šadu datu brivu apriti (Regula), un citiem piemerojamajiem tiesibu aktiem privatuma un datu apstrades joma.

 

Privatuma politika ir attiecinama uz datu apstradi neatkarigi no ta, kada forma un/vai vide Klients sniedz personas datus (Euroled interneta lapa, papira formata vai telefoniski), un kadas uznemuma sistemas vai papira forma tie tiek apstradati.

 

3. Personas datu apstrades noluki

 

Euroled apstrada personas datus šadiem nolukiem:

 

Pakalpojumu sniegšanai un precu pardošanai:

- Klienta identificešanai;

- Liguma sagatavošanai un noslegšanai;

- Precu piegadei un pakalpojumu sniegšanai (liguma saistibu izpildei);

- Pakalpojumu darbibas nodrošinašanai / uzturešanai;

- Garantijas saistibu izpildei;

- Precu un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu precu un pakalpojumu attistibai;

- Pakalpojuma lietošanas veicinašanai;

- Pakalpojumu reklamešanai un izplatišanai vai komercialiem nolukiem;

- Klientu apkalpošanai;

- Iebildumu izskatišanai un apstradei;

- Klientu noturešanai, lojalitates celšanai, apmierinatibas merijumiem;

- Norekinu administrešanai;

- Interneta lapas www.Euroled.lv uzturešanai un darbibas uzlabošanai.

 

Biznesa planošanai un analitikai:

 

- Statistikai un biznesa analizei;

- Planošanai un uzskaitei;

- Efektivitates merišanai;

- Datu kvalitates nodrošinašanai;

- Atskaišu sagatavošanai;

- Klientu aptauju veikšanai.

 

4. Personas datu apstrades tiesiskais pamats

Euroled apstrada Klienta personas datus, balstoties uz šadiem tiesiskajiem pamatiem:

 

- Liguma noslegšanai un izpildei - lai noslegtu ligumu pec Klienta pieteikuma un nodrošinatu ta izpildi;

- Saskana ar Klienta - datu subjekta, piekrišanu;

- Likumigas (legitimas) intereses - lai realizetu no Euroled un Klienta starpa pastavošajam saistibam vai noslegta liguma, vai likuma izrietošas Euroled (likumigas) legitimas intereses.

Euroled likumigas (legitimas) intereses ir:

 

- Veikt komercdarbibu;

- Parbaudit Klienta identitati pirms liguma noslegšanas;

- Nodrošinat liguma saistibu izpildi;

- Saglabat Klientu pieteikumus un iesniegumus par precu pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezimes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski zvanot vai personigi ierodoties Klientu apkalpošanas centra, e-pasta vai interneta majas lapa;

- Analizet Euroled interneta lapu, izstradat un ieviest tas uzlabojumus;

- Veikt darbibas Klientu noturešanai;

- Segmentet klientu datu bazi pakalpojumu efektivakai nodrošinašanai;

- Izstradat un attistit preces un pakalpojumus;

- Reklamet savas preces un pakalpojumus, nosutot komercialus pazinojumus;

- Nosutit citus zinojumus par liguma izpildes gaitu un liguma izpildei butiskiem notikumiem, ka ari veikt Klientu aptaujas par precem un pakalpojumiem, un to lietošanas pieredzi;

- Pakalpojumu sniegšanas un precu pardošanas efektivitati;

- Nodrošinat un uzlabot pakalpojumu kvalitati;

- Administret maksajumus;

- Versties valsts parvaldes un operativas darbibas iestades un tiesa savu tiesisko interešu aizsardzibai;

- Informet sabiedribu par savu darbibu.

 

5. Personas datu apstrade

 

Lietojot interneta vietni Euroled.lv, Jus piekritat, ka SIA „Shevlad” vai jebkura treša persona, kas darbojas Euroled.lv varda, var apkopot un uzglabat datus, kas lauj izsekot un uzskaitit:

 

- Timekla vietnu kopejo apmeklejumu skaitu;

- Katras konkretas timekla vietnes apmekletaju skaitu;

- Euroled.lv apmekletaju interneta pakalpojumu sniedzeju domena vardus;

- IP adreses;

- Citus datus, kuru izmantošanas merkis ir sistemu administrešanas nolukos, ka ari lai kontroletu Euroled.lv interneta vietnes izmantošanu un organizetu tas uzlabošanu.

 

Ar Klientu noslegta liguma saistibu izpildes kvalitativai un operativai nodrošinašanai Euroled var pilnvarot savus sadarbibas partnerus veikt atseviškas ar precu piegadem vai pakalpojuma sniegšanu saistitas darbibas. Attiecigie Euroled sadarbibas partneri ir uzskatami par Euroled datu apstrades operatoriem (apstradatajiem), un Euroled ir tiesibas nodot Euroled sadarbibas partneriem šo darbibu veikšanai vajadzigos Klienta personas datus tada apmera, ka tas nepieciešams šo darbibu veikšanai

Euroled sadarbibas partneri nodrošina personas datu apstrades un aizsardzibas prasibu izpildi saskana ar Euroled prasibam un tiesibu aktiem, un neizmanto personas datus citos nolukos, ka tikai ar Klientu noslegta liguma saistibu izpildei Euroled uzdevuma.

6. Personas datu aizsardziba

 

Euroled neizpau trešajam personam Klienta personas datus vai jebkadu pakalpojumu sniegšanas un liguma darbibas laika iegutu informaciju, iznemot:

- Ja attiecigajai trešajai personai dati janodod noslegta liguma ietvaros, lai veiktu kadu liguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu delegetu funkciju, vai nodrošinatu pakalpojumu izpildi;

- Saskana ar Klienta skaidru un neparprotamu piekrišanu;

- Arejos normativajos aktos paredzetajam personam pec vinu pamatota pieprasijuma, arejos normativajos aktos noteiktaja kartiba un apjoma;

- Arejos normativajos aktos noteiktos gadijumos Euroled likumigo interešu aizsardzibai, piemeram, veršoties tiesa vai citas valsts institucijas pret personu, kura ir aizskarusi šis Euroled likumigas intereses.

 

7. Personas datu glabašanas ilgums

 

Euroled glaba un apstrada Klienta personas datus, kamer pastav vismaz viens no šiem kriterijiem:

- Tikai tik ilgi, kamer ir speka ar Klientu noslegtais ligums;

- Kamer arejos normativajos aktos noteiktaja kartiba Euroled vai Klients var realizet savas legitimas intereses (piemeram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasibu tiesa);

- Kamer kadai no pusem pastav juridisks pienakums datus glabat;

- Kamer ir speka Klienta piekrišana attiecigai personas datu apstradei, ja nepastav cits datu apstrades likumigs pamats.

 

Pec tam, kad minetie apstakli izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzesti.

 

8. Piekluve personas datiem un citas Klienta tiesibas

 

Klientam ir tiesibas sanemt normativajos aktos noteikto informaciju saistiba ar vina datu apstradi.

 

Klientam saskana ar normativajiem aktiem ir ari tiesibas pieprasit Euroled piekluvi saviem personas datiem, ka ari pieprasit Euroled veikt to papildinašanu, labošanu vai dzešanu, vai apstrades ierobeošanu attieciba uz Klientu, vai tiesibas iebilst pret apstradi (taja skaita pret personas datu apstradi, kas veikta pamatojoties uz Euroled likumigajam (legitimajam) interesem), ka ari tiesibas uz datu parnesamibu. Šis tiesibas istenojamas, ciktal datu apstrade neizriet no Euroled pienakumiem, kas tam ir uzlikti ar speka esošajiem normativajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedribas intereses.

 

Klients var iesniegt pieprasijumu par savu tiesibu istenošanu:

 

- Rakstveida forma klatiene Euroled Klientu apkalpošanas centra Riga, Duntes iela 34, uzradot personu apliecinošu dokumentu;

- Elektroniska pasta veida, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 

Sanemot Klienta pieprasijumu par savu tiesibu istenošanu, Euroled parliecinas par Klienta identitati, izverte pieprasijumu un izpilda to saskana ar normativajiem aktiem. Euroled atbildi Klientam nosuta pa pastu uz ta noradito kontaktadresi ierakstita vestule, pec iespejas nemot vera Klienta noradito atbildes sanemšanas veidu.

 

Euroled nodrošina datu apstrades un aizsardzibas prasibu izpildi saskana ar normativajiem aktiem, un, Klienta iebildumu gadijuma, veic lietderigas darbibas, lai iebildumu atrisinatu. Tomer, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesibas versties uzraudzibas iestade - Datu valsts inspekcija.

 

9. Klienta piekrišana datu apstradei un tiesibas to atsaukt

 

Klients piekrišanu personas datu apstradei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemeram, jaunumu sanemšanas pierakstišanas formas), var dot Euroled interneta lapa www.Euroled.lv, zvanot uz Euroled Klientu apkalpošanas centru vai klatiene Euroled Klientu apkalpošanas centra.

 

 

Personas identifikacijas dati

Vards, uzvards, personas kods, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs

Personas kontaktinformacija

Adrese, talruna numurs, e-pasta adrese

Klienta dati

Liguma numurs, klienta registrešanas datums

Klienta profilešanas dati

Piederiba noteiktam segmentam

Pakalpojuma dati

Servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas adrese, pakalpojuma cena

Pakalpojuma liguma dati

Liguma numurs, parakstišanas datums

Preces pirkuma dati

Preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzimes numurs, preces sanemšanas veids, cena, apmaksas veids, ceka informacija

 

Klientam ir tiesibas jebkura bridi atsaukt datu apstradei doto piekrišanu tada pat veida, kada ta dota, tas ir - Euroled interneta lapa Euroled.lv, zvanot uz Euroled Klientu apkalpošanas centru vai klatiene Euroled Klientu apkalpošanas centra, un tada gadijuma turpmaka datu apstrade, kas balstita uz iepriekš doto piekrišanu konkretajam nolukam turpmak netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekme datu apstrades, kuras veiktas taja laika, kad Klienta piekrišana bija speka. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt partraukta datu apstrade, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

10. Sazina ar Klientu

 

Euroled veic sazinu ar Klientu, izmantojot Klienta noradito kontaktinformaciju (telefona numuru vai e-pasta adresi).

 

11. Komerciali pazinojumi

 

Sazinu par komercialiem pazinojumiem, kas saistiti ar Euroled un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu noligto pakalpojumu nodrošinašanu nesaistitiem pazinojumiem (piemeram, klientu aptaujas), Euroled veic saskana ar arejos normativajos aktos noteikto vai saskana ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Euroled un/vai ta sadarbibas partneru komercialu pazinojumu sanemšanai var dot pieteikšanas formas www.Euroled.lv interneta lapa (piemeram, jaunumu sanemšanas pierakstišanas formas).

Klienta dota piekrišana komercialu pazinojumu sanemšanai ir speka lidz tas atsaukumam (ari pec pakalpojumu liguma izbeigšanas). Klients jebkura laika var atteikties no turpmakas komercialo pazinojumu sanemšanas, nosutot e-pastu uz adresi info@Euroled.lv.

Euroled partrauc komercialo pazinojumu sutišanu, tiklidz tiek apstradats Klienta pieprasijums. Pieprasijuma apstrade ir atkariga no tehnologiskam iespejam, kas var but lidz trijam diennaktim.

Izsakot savu viedokli aptaujas un atstajot savu kontaktinformaciju (e-pastu, talruni), Klients piekrit, ka Euroled, saistiba ar Klienta sniegto novertejumu, var ar to sazinaties, izmantojot sniegto kontaktinformaciju.

 

12. Citi noteikumi

 

Euroled ir tiesibas veikt papildinajumus Privatuma politika, ievietojot aktualo informaciju www.Euroled.lv interneta lapa.

 

Par mums
Mūsu veikals-noliktava, piedāvā plašu LED produkcijas klāstu par ražotāja cenām. Mēs piedāvājam, tikai augstas kvalitātes produkciju, kura tiek ražota Eiropas Savienībā. Visa veida prece pieejama gan mazumtirzniecībā, gan vairumtirdzniecībā.

Salidzini.lv - 296 Latvijas interneta veikali.
Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas

SIA "SHEVLAD", Reg. Nr.: 40003842925, Rīga, Jukuma Vācieša iela 7 - 16, LV-1021, Latvija
Lietošanas noteikumi
Privatumu politika
Mūsu sortiments
Informācija
Partneriem
Piedāvājam sadarbību mūsu produkcijas realizācijā. Speciālas vairumtirdzniecības cenas.