Lietošanas noteikumi

SIA "SHEVLAD" registracijas numurs LV40003842925 (turpmak EUROLED.LV) sava majas lapa WWW.EUROLED.LV piedava dazadus pakalpojumus atbilstosi siem noteikumiem (turpmak - Lietosanas noteikumi). Sie Lietosanas noteikumi nosaka majas lapas un taja pieejamas informacijas lietosanas noteikumus, ierobezojumus, un ir saistosi visiem majas lapas Lietotajiem. Katra majas lapas Lietotaja pienakums ir iepazities ar Lietosanas noteikumiem un majas lapas lietosana ir uzskatama par piekrisanu ieverot Lietosanas noteikumus. EUROLED.LV nav pienakums informet Lietotaju par jebkadam izmainam sajos noteikumos. Pieklustot EUROLED.LV lapai vai lietojot to, jus apliecinat, ka esat izlasijusi sos Noteikumus un nosacijumus, saprotat tos un piekritat tos ieverot bez ierobezojumiem vai nosacijumiem.

Reģistrācija

Jums ir iespeja registreties un izveidot Lietotaja kontu interneta vietne EUROLED.LV. Registrejoties un izveidojot Lietotaja kontu, Jus piekritat siem Lietosanas Noteikumiem. Registrejoties un izveidojot Lietotaja kontu, janorada Jums pieejama e-pasta adrese un parole. Jus nedrikstat izmantot viltus e-pasta adresi uzdoties par kadu citu personu vai organizaciju, vai ka citadi maldinat par satura izcelsmi. Jus esat atbildigs par visam darbibam, kas tiek veiktas izmantojot Jusu kontu un paroli. EUROLED.LV nav atbildigs par jebkadiem zaudejumiem un kaitejumu, kas radusies neieverojot sajos Lietosanas noteikumos atrunato. Gadijuma, ja Lietotajs neievero saja sadala atrunatos noteikumus, EUROLED.LV ir tiesibas partraukt piekluvi Lietotaja kontam vai pat dzest Lietotaja kontu.

Cenas

Interneta vietne EUROLED.LV visas cenas noraditas eiro valuta ar pievienotas vertibas nodokli. Precu piegades pakalpojuma izmaksas nav ieklautas noraditaja preces cena. Cenas produktiem var mainities pec EUROLED.LV ieskatiem.

Piegāde

EUROLED.LV nodrosina preces piegadi Latvija, atbilstosi noslegtajam sadarbibas ligumam ar piegazu pakalpojumu sniedzeju. Precei jasasniedz adresats 2-5 darba dienu laika, kops izsutisanas briza, akariba no sanemsanas adreses. Ja preces piegade sak kaveties, nosutiet e-pastu uz info@euroled.lv, noradot pasutijuma numuru.

Konfidencialitāte

EUROLED.LV ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē EUROLED.LV.

Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus un/vai reģistrējoties ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:
● nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
● nosūtītu sagatavoto preci uz Jūsu norādīto adresi;
● sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;
● veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;
● informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.

EUROLED.LV garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa ar tiesas rīkojumu vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

Pakalpojumu apmaksas un maksajumu atgriesanas noteikumi

1.Visparigie noteikumi
1.1.Sie noteikumi (turpmak teksta - Noteikumi) nosaka kartibu, kada tiek veikta SIA "SHEVLAD" pakalpojumu apmaksas kartiba majas lapa www.euroled.lv (turpmak teksta - majas lapa) un maksajumu atgriesana pakalpojuma sanemejam (turpmak teksta - Klients).
1.2.Izmantojot majas lapu un/vai veicot pakalpojumu apmaksu majas lapa, Klients piekrit ieverot zemak minetos noteikumus.
2. Personas datu noradisana un aizsardziba, atbildiba
2.1.Klients apzinas un uznemas pilnu atbildibu par patiesas informacijas sniegsanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesa noradot kludainu vai nepatiesu informaciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegsana. SIA "SHEVLAD" nav atbildiga par Klienta maksajumu karsu datu neprecizitati vai nepatiesumu.
2.2.Klients piekrit, ka visa informacija, kas skar personu datus un nepieciesama pakalpojumu apmaksai, tiks apstradata saskana ar Fizisko personu datu aizsardzibas likumu un visi Klienta noraditie personas dati tiks izmantoti tikai un vienigi pakalpojuma nodrosinasanai.
2.3.Klienta noraditie maksajumu karsu dati un paroles piekluvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienigi tada apmera, lai nodrosinatu pakalpojumu apmaksu saskana ar starptautiskajiem banku maksajumu karsu organizaciju noteikumiem un Latvijas Republikas normativo aktu, kuri reglamente finansu iestazu darbu prasibam. SIA "SHEVLAD" nav pieejami un redzami maksajumu karsu dati, kas izmantoti Klientu veiktajos darijumos.
3. Pakalpojuma apmaksas un sanemsanas kartiba
3.1.SIA "SHEVLAD" pakalpojuma sanemsanai, Klients veic pakalpojumu apmaksu SIA "SHEVLAD" majas lapa, izveloties attiecigu pakalpojumu un ievadot apmaksai nepieciesamos datus.
3.2.Darijuma veiksanai Klienti tiek novirziti uz drosu pirkumu vidi, kur apmaksas bridi maksajumu kartes ipasnieks ievada kartes identifikacijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobezots, apmaksa javeic 10 minusu laika no apmaksas uzsaksanas.
3.3.Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtam VISA, VISA Electron un MasterCard maksajuma kartem vai caur SWEDBANK banklink sistemu.
3.4.Apmaksajot pakalpojumus majas lapa pakalpojuma maksai netiek piemerota komisijas maksa.
3.5.Pec veiksmigas pakalpojuma apmaksas Klients sanem informaciju par veikto apmaksu un pakalpojuma izpildes laiku uz noradito vai registreto (registretiem Klientiem) e-pastu.
3.6.Apmaksato pakalpojumu Klients var sanemt e-pasta noradita laika, ierodoties personigi izveleta EUROLED.LV filiale vai noradita adrese, izmantojot piegadi.
4. Pakalpojuma apmaksas apjomi un nosacijumi
4.1. EUROLED.LV majas lapa var norekinaties par pakalpojumiem, kuru summa ir sakot ar 3.00 Eur. Par pakalpojumiem, kuru summa nesasniedz 3.00 Eur, var norekinaties tikai EUROLED.LV filiales pasutijuma sanemsanas bridi.
5. Atteiksanas no pakalpojuma un maksajumu atgriesanas kartiba
5.1.Klientam nav tiesibu atteikties no pakalpojuma un pieprasit atgriezt naudu, sakara ar to ka pakalpojums ir personalizets, iznemot gadijumus kad pakalpojuma kvalitate ir zema, iesniedzot rakstisku pretenziju EUROLED.LV biroja, filiale, vai sutot to uz info@euroled.lv
5.2.Klientam ir tiesibas atteikties no apmaksata pakalpojuma, sanemot atpakal pakalpojuma maksu 100% apmera, ja pakalpojums netiek sniegts EUROLED.LV vainas del.
5.3.Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu tiek atgriezta tikai uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laika no Klienta pieteikuma sanemsanas.
6. Citi jautajumi
6.1. EUROLED.LV visus pazinojumus nosuta uz Klienta noradito vai registreto e-pasta adresi.
6.2.Klients ar visiem pazinojumiem un jautajumiem versas pie EUROLED.LV, izmantojot vienu no sadam sazinas veidiem: - izmantojot www.euroled.lv sadalu Atsauksmes un ierosinajumi; - e-pasts info@euroled.lv ; - talrunis +371 28888839; - personigi EUROLED.LV biroja vai jebkura no filialem.
6.3.Visas nesaskanas, kas ir radusas saistiba ar pakalpojumu apmaksu un maksajumu atgriesanu starp EUROLED.LV un Klientu, tiek risinatas parrunu cela. Ja nesaskanas neizdodas atrisinat parrunu cela, tas ir jarisina Latvijas Republikas tiesibu aktos noteiktaja kartiba.
Par mums
Mūsu veikals-noliktava, piedāvā plašu LED produkcijas klāstu par ražotāja cenām. Mēs piedāvājam, tikai augstas kvalitātes produkciju, kura tiek ražota Eiropas Savienībā. Visa veida prece pieejama gan mazumtirzniecībā, gan vairumtirdzniecībā.

Salidzini.lv - 296 Latvijas interneta veikali.
Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas

SIA "SHEVLAD", Reg. Nr.: 40003842925, Rīga, Jukuma Vācieša iela 7 - 16, LV-1021, Latvija
Lietošanas noteikumi
Mūsu asortiments
Informācija
Partneriem
Piedāvājam sadarbību mūsu produkcijas realizācijā. Speciālas vairumtirdzniecības cenas.